Kirkegårdsreglement

 REGLEMENT FOR SDR. NÆRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEGÅRD

 

   

Ejerforhold og drift

 

Kirkegården ejes af Sdr. Nærå Valgmenighed og forestås af Valgmenighedens menighedsråd. Graver er ansat til vedligeholdelse af kirkegården og kirkens udenoms arealer.

 

Protokol

Graver opbevarer kirkegårdskortet og fører kirkegårdsprotokollen. I protokollen indføres urne- eller kistebegravelse, den begravede persons navn, alder, sidste bopæl, når og hvor på kirkegården vedkommende er begravet, samt navn og adresse på gravstedsrettens indehaver.

 

Henvendelse, gravsteder

Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til graver.

 

Reservation, gravsted

Der kan for medlemmer erhverves ret til et bestemt gravsted, inden jordfæstelsen finder sted.

Ved erhvervelse af gravsted udsteder Graver et gravstedsbrev

Graveren udlægger gravstedet i småsten, græs eller evt. beplantning.

Graveren sørger for renholdelse af gravstedet.

Gravstedet skal erhverves for 10 år, og der betales kr. 100,00 kr. pr. gravplads. Ved tidens udløb fremsender forretningsfører skriftlig besked, alle gravsteder kan normalt fornyes.

Pris for renholdelse er 350,- , som afregnes med forretningsfører en gang om året

Se prislisten længst nede på siden

Ved udmeldelse af Valgmenigheden bortfalder reservationen.

 

Begravelse/Bisættelse

Medlemmer/ ikke medlemmer

For medlemmer af Sdr. Nærå Valgmenighed er begravelses-/bisættelseshandlingen i kirken gratis.

Er man ikke medlem; men har relation til Sdr. Nærå Valgmenighedskirke, betales der for begravelses-/bisættelseshandlingen.

Se prislisten herunder

 

Begravelsesformer

På kirkens kirkegård forefindes 4 typer gravsteder

1.    Traditionelle gravsteder/familiegrave til kiste og urne

–        Der kan oprettes legat, når gravstedet er anlagt

1.    Urnegrave uden mindeplade (anonyme)

–        Der skal oprettes legat

1.    Urnegravsted (plade i plæne)

–        Der skal oprettes legat

1.    Gravsteder i græsplænen mod vest, afd. E og F

Se prislisten, side 2.

 

Fredningsperiode Fredningstiden for en kistegrav er 20 år.
Fredningstiden for en urnegrav er 10 år

 

 

Fornyelse af gravsted Ved fredningstidens udløb fremsender forretningsfører skriftlig besked.
Alle gravsteder kan normalt fornyes for en 10-årig periode.
Anlæg af gravsted

Gravstedsrettens indehaver giver graveren besked i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, hvis indehaver selv ønsker at fjerne begravelseskranse og blomster fra graven, ellers fjernes de efterhånden, som de visner.

Gravstedsrettens indehaver er selv ansvarlig og betaler for anlæg af gravsted.

Ved overgang til Legatgravsted godkendes anlægget af graver.

 

Legatgravsteder Ved oprettelse af legat påtager kirkegårdens personale sig ren- og vedligeholdelse, plantning af blomster 2 x årligt, fornyelse af udgåede planter, klipning af hæk, hvis sådan forefindes og grandækning for mindst en 20-årig periode for kistegrav og 10 år for urnegrav.
Se prislisten, side 2.
Forretningsfører udfærdiger legataftale. Efter aftalens indgåelse fremsendes giroindbetalingskort, hvorved pengene bliver indbetalt som et engangsbeløb.

 

 

Gravsteder i græsplænen mod vest, afd. E og F Gravstederne er 90 x 130 cm, uanset om det er kiste- eller urnegravsted.
Gravstederne må ikke indhegnes med beplantning, hæk eller sten.
På gravstedet må ikke anvendes perlegrus, perlesten eller lign.
Kirkegården sørger for al kantning af græs.
Beplantning må ikke være over 1 m.
Gravstene skal have ryg mod vest, inskription mod øst.
Gravstene skal afpasses efter gravstedets bredde
Se prislisten længere nede på siden

 

 

Vedligehold, gravsted

Det er gravstedsrettens indehavers pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse, undtagen hvor der fra begyndelsen er indbetalt til legat og kirkegårdens personale foretager vedligeholdelse.

Gravstedsrettens indehaver kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller betale graveren for det.
Se prislisten længst nede på siden

 

Gravsteds udseende

Der må ikke opsættes ting på gravstedet, som kan virke stødende eller forstyrre kirkegårdens udtryk. Opstår der tvivl, kan sagen diskuteres med graver/kirkegårdsudvalg.

 

Hække Hække omkring gravsted må bestå af buksbom, thuja eller taks.
Højden på hække omkring gravsted må max være 40 cm
Gravsted må også omkranses af sten.

 

 

Beplantning

Buske og stedsegrønne træer på gravstedet må som udgangspunkt ikke blive højere end 2 m.

Beplantning, som bliver til ulempe for tilstødende gravsteder, kan af Kirkegårdsudvalget, forlanges beskåret eller fjernet.

 

Forsømmelse, gravsted

I tilfælde af, at gravstedets vedligeholdelse forsømmes, kan kirkegårdsudvalget henstille til gravstedsrettens indehaver, at gravstedet bringes i behørig stand inden en passende tidsfrist.

Hvis denne henstilling ikke efterkommes, har udvalget ret til at lade gravstedet grus lægge, og Valgmenigheden overtager vedligeholdelsen for resten af fredningsperioden.

 

   
Nedlæggelse af gravsted

Når gravstedsrettens indehaver ønsker et gravsted nedlagt, sender Graver en formular til underskrift. Ligeledes spørges der, om gravstenen ønskes hjemtaget, eller om stenen evt. må sættes i mindelunden. Hvis ja, er stenen kirkens ejendom, og Graver/kirkegårdsudvalg beslutter, om stenen skal opsættes eller knuses.

 

   
   

 

Prisliste – pr.1. januar 2023


Medlem

Den kirkelige handling og graverens arbejde på kirkegården ved begravelse/bisættelse  0,-

Ikke-Medlem

Den kirkelige handling ved begravelse/ bisættelse              5000,-

Gravsted                                                                                       5000,-

+ nedenstående omkostninger

Lån af Storstue til mindekomsammen er gældende takst for udlejning.

Graverens arbejde i kirke og på kirkegård

Begravelse Børnebegravelse Bisættelse Urnenedsættelse
3550,- 1400,- 530,- 350,-

 

LEGATGRAVSTEDER

Kistegravsted:

–        Fredningstid på 20 år

–        Inkl. renholdelse, grandækning, hækklipning, forårs – og sommerblomster, samt udskiftning af udgåede planter

1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
20.500, – 30.600, – 40.500, – 50.400, –

Urnegravsteder

–        Fredningstid på 10 år

–        Inkl. renholdelse, grandækning, hækklipning, forårs – og sommerblomster, samt udskiftning af udgåede planter

1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
10.250, – 15.300, – 20.250, – 25.200, –

 

Urnegravsted i plæne Urnegravsted i plæne uden plade
2550,- 1750,-

 

Gravsteder i græsplæne mod vest, afd. E og F

  • Fredningstid på 20 år for kiste og 10 år for urne
  • Pris for legatgravsted med fredningstid på 20 år.
  • Pris for legatgravsted med fredningstid på 10 år er det halve af prisen

 

1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
15.000, – 22.500, – 30.000, – 37.500, –

Pris for gravsted, der IKKE er legatgravsted, koster 100,- pr plads pr år.
Beløbet betales for 10 eller 20 år og herefter for mindst 5 år ad gangen

Prisliste for Graverens vedligeholdelse af gravsteder

Inkl. renholdelse, grandækning, hækklipning, forårs – og sommerblomster

1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
1150,- 1800,- 2450,- 3100,-

Grandækning

1 gravplads 2 gravpladser 3 gravpladser 4 gravpladser
250,- 425,- 575,- 725,-

 

Renholdelse af Reserveret gravsted koster 350,- årligt

Andet arbejde og nedlæggelse af ikke-Legatgravsted afregnes med 400,- pr. time

 

 

 

 

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse