Vedtægter

Vedtægter for Sdr. Nærå

Valgmenighed

§1.

Menighedens navn er Sdr. Nærå Valgmenighed.
Sdr Nærå Valgmenigheds hjemsted er Stationsvej 171, 5792 Årslev

 

Dens formål er, som del af Den danske Folkekirke, at danne ramme om et frit, grundvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov for valgmenigheder.

Der udsendes en medlemsfortegnelse til menigheden ca. hvert 5. år.

Menigheden består af personer, som har løst sognebånd til menighedens præst, og som svarer et årligt bidrag til menigheden. Børn under 18 år betragtes som hørende til valgmenigheden og er gratis medlemmer, når forældrene eller en af disse har løst sognebånd til menighedens præst.

Ansøgning om optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten eller formanden.

Ved udmeldelse følges tilsvarende fremgangsmåde.

Ved optagelsen underskrives en tilladelse, således menighedsrådet kan få oplysninger hos skattemyndighederne om medlemmets skattepligtige indkomst til brug for fastsættelse af medlemmernes betaling til menigheden.

§2.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle menighedens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned. Derudover kan der indkaldes tilekstraordinær generalforsamling med samme frist, som til ordinær generalforsamling, når halvdelen af menighedsrådet eller 10% af menighedens medlemmer skriftlig forlanger det.

Forslag til generalforsamlingen skal være menighedsrådet i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.

Bekendtgørelse om generalforsamling sker i kirken og i menighedsbladet og eventuelt i de lokale blade mindst 21dage inden afholdelse af generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert menighedsanliggende behandles og afgøres. Godkendelse af afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Afstemning sker skriftlig, såfremt menighedsrådet eller et fremmødt medlem forlanger det.

Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, protokolfører samt mindst 2 stemmetællere.

Stemmeret har alle bidragsydende medlemmer.

 

§3.

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer.

Ordstyreren skal bl.a. konstatere generalforsamlingens lovlighed.

 1. Valg af protokolfører.
 1. Valg af mindst 2 stemmetællere.
 1. Formandens beretning.
 1. Præstens beretning.
 1. Aflæggelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 1. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.
 1. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år
 1. Evt.

§4.

Menighedsrådet, hvoraf præsten er selvskrevet medlem, består af 10 personer.

Menighedsrådet er menighedens repræsentation i alle forhold. Menighedsrådet vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Menighedsrådet afholder møde så ofte formanden eller præsten eller 3 af menighedsrådets medlemmer forlanger det. Menighedsrådet tager bestemmelser vedrørende gudstjenesten og møders afholdelse for menigheden.

I tilfælde af stemmelighed i menighedsrådet er formandens stemme afgørende.

Valgmenigheden forpligtiges ved underskrift af menighedsrådet eller formanden sammen med præsten.

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal forelægges en generalforsamling til afgørelse.

§5.

Menighedsrådet lader afholde de udgifter, der skønnes nødvendige.

Menighedsrådet vælger selv sin kasserer.

Kassereren fører registrering af de halvårlige bidrag fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år, med henblik på fastsættelse af udskrivningsprocent.

§6.

Indtræder præsteledighed, drager menighedsrådet omsorg for tjenestens videreførelse under vacansen. Det påhviler menighedsrådet at sætte sig i forbindelse med præster, der skønnes egnede

til embedet. Menighedsrådet fremlægger forslag til valg af præst. Menigheden skal forinden valg af præst have mulighed for at høre en eller flere kandidater.

Valg af præst sker på en ekstraordinær generalforsamling.

Der udarbejdes en ansættelseskontrakt.

Opsigelse af præst skal godkendes på en generalforsamling

§7.

Ved vedtægtsændringer og menighedens opløsning kræves, at forslaget i uforandret skikkelse vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for forslaget.

Sådanne forslag skal være tilkendegivet for medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

§8.

Under forudsætning af at valgmenigheden skulle blive nødsaget til at indstille sin virksomhed, må der ved realisation af menighedens midler drages omsorg for kirkegårdens vedligeholdelse i det antal år, menigheden har forpligtet sig.

Eventuelle midler derudover skænkes til fynske grundtvigske fri- og valgmenigheder.

 

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter.

Disse vedtægter er fremlagt og godkendt på følgende generalforsamlinger:

 

April 2015

Lis R. Møldrup             Joachim K. Mikkelsen           Anne Marie Christensen

Formand                       Næstformand

 

Jens Chr. Hvelplund     Sebastian Larsson                  Troels Borring

Christian Barkholt        Karin Bundesen                     Ole Olsen

Ina Balle Ågaard

 

April 2016

Lis R. Møldrup             Joachim K. Mikkelsen           Anne Marie Christensen

Formand                       Næstformand

 

Jens Chr. Hvelplund     Sebastian Larsson                  Troels Borring

Christian Barkholt       Dorte Leerbæk                         Berit Knold

Ina Balle Ågaard

 

Ændringsforslag til vedtægter for Sdr. Nærå Valgmenighed:

 

 

Nuværende:                                                               Forslag til ændringer

Menighedens navn er Sdr. Nærå Valgmenighed.
Sdr Nærå Valgmenigheds hjemsted er Stationsvej 171, 5792 Årslev

Dens formål er, som del af Den danske Folkekirke, at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov for valgmenigheder.

Der udsendes en medlemsfortegnelse til menigheden ca. hvert 5. år.

Menigheden består af personer, som har løst sognebånd til menighedens præst, og som svarer et årligt bidrag til menigheden. Børn under 18 år betragtes som hørende til valgmenigheden og er gratis medlemmer, når forældrene eller en af disse har løst sognebånd til menighedens præst.

Ansøgning om optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten eller formanden.

Ved udmeldelse følges tilsvarende fremgangsmåde.

Ved optagelsen underskrives en tilladelse, således menighedsrådet kan få oplysninger hos skattemyndighederne om medlemmets skattepligtige indkomst til brug for fastsættelse af medlemmernes betaling til menigheden.

 

§1

Menighedens navn er Sdr. Nærå Valgmenighed.
Sdr Nærå Valgmenigheds hjemsted er Stationsvej 171, 5792 Årslev

 

Dens formål er, som del af Den danske Folkekirke, at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov for valgmenigheder.

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten.

Optagelsen sker efter gældende regler for sognebåndsløsning.

Udmeldelse sker ved præsten.

Ved præsteledighed sker optagelse og udmeldelse ved formanden.

Ved indmeldelse, dog tidligst ved myndighedsalders indtræden, gives tilladelse til, at Valgmenighedens kasserer kan indhente oplysning om skattepligtig indkomst hos relevant myndighed.

Gyldigt medlemskab er først gældende, når denne tilladelse er givet.

 

 

 

§2.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle menighedens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme frist, som til ordinær generalforsamling, når halvdelen af menighedsrådet eller 10% af menighedens medlemmer skriftlig forlanger det.

Forslag til generalforsamlingen skal være menighedsrådet i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.

Bekendtgørelse om generalforsamling sker i kirken og i menighedsbladet og eventuelt i de lokale blade mindst 21dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan ethvert menighedsanliggende behandles og afgøres. Godkendelse af afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Afstemning sker skriftlig, såfremt menighedsrådet eller et fremmødt medlem forlanger det.

Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, protokolfører samt mindst 2 stemmetællere.

Stemmeret har alle bidragsydende medlemmer.

§2.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle menighedens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme frist, som til ordinær generalforsamling, når halvdelen af menighedsrådet eller 10% af menighedens medlemmer skriftlig forlanger det.

Forslag til generalforsamlingen skal være menighedsrådet i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.

Bekendtgørelse om generalforsamling sker i kirken, i kirkebladet og evt. på digitale medier mindst 21dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan ethvert menighedsanliggende behandles og afgøres. Godkendelse af afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Afstemning sker skriftlig, såfremt menighedsrådet eller et fremmødt medlem forlanger det.

Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, protokolfører samt mindst 2 stemmetællere.

Stemmeret har alle bidragsydende medlemmer.

 

 

§3

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
  Ordstyreren skal bl.a. konstatere generalforsamlingens lovlighed.

2. Valg af protokolfører.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Præstens beretning.
6. Aflæggelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år
11. Evt.

 

 

 

§3

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1.     Valg af ordstyrer.
Ordstyreren skal bl.a. konstatere generalforsamlingens lovlighed.
2. Valg af protokolfører.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Præstens beretning.
6. Aflæggelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år
11. Evt.

 

 

 

 

 

§4.

Menighedsrådet, hvoraf præsten er selvskrevet medlem, består af 10 personer.

Menighedsrådet er menighedens repræsentation i alle forhold.

Menighedsrådet vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

Menighedsrådet afholder møde så ofte formanden eller præsten eller 3 af menighedsrådets medlemmer forlanger det.

Menighedsrådet tager bestemmelser vedrørende gudstjenesten og møders afholdelse for menigheden.

I tilfælde af stemmelighed i menighedsrådet er formandens stemme afgørende.

Valgmenigheden forpligtiges ved underskrift af menighedsrådet eller formanden sammen med præsten.

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal forelægges en generalforsamling til afgørelse.

 

 

                                 §4.

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer.
Præsten deltager i menighedsrådets møder, dog uden stemmeret.

Menighedsrådet er menighedens repræsentation i alle forhold.

Menighedsrådet vælger selv sin formand og næstformand.

Menighedsrådet afholder møde så ofte formanden eller præsten eller 3 af menighedsrådets medlemmer forlanger det. Menighedsrådet har mulighed for at afholde møder uden præstens deltagelse.

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed i menighedsrådet er formandens stemme afgørende.

Valgmenigheden forpligtiges ved underskrift af formanden sammen med næstformanden. Ved beslutninger truffet på menighedsrådsmøder, kan menighedsrådet bemyndige ethvert medlem til at underskrive eller indgå aftaler på Valgmenighedens vegne.

Køb og salg af fast ejendom, samt optagelse af lån skal forelægges en generalforsamling til afgørelse.

 

 

 

 

§5.

Menighedsrådet lader afholde de udgifter, der skønnes nødvendige.

Menighedsrådet vælger selv sin kasserer.

Kassereren fører registrering af de halvårlige bidrag fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år, med henblik på fastsættelse af udskrivningsprocent.

 

 

§5.

Menighedsrådet har ansvar for Valgmenighedens økonomiske forhold.

Menighedsrådet ansætter selv sin kasserer.

Kassereren fører registrering af bidrag fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år, med henblik på fastsættelse af udskrivningsprocent.

 

 

§6.

Indtræder præsteledighed, drager menighedsrådet omsorg for tjenestens videreførelse under vakancen.

Det påhviler menighedsrådet at sætte sig i forbindelse med præster, der skønnes egnede til embedet.

Menighedsrådet fremlægger forslag til valg af præst. Menigheden skal forinden valg af præst have mulighed for at høre en eller flere kandidater.

Valg af præst sker på en ekstraordinær generalforsamling.

Der udarbejdes en ansættelseskontrakt.

Opsigelse af præst skal godkendes på en generalforsamling

§6.

Indtræder præsteledighed, drager menighedsrådet omsorg for tjenestens videreførelse under vakancen.

Ved ansættelse af ny præst har menighedsrådet ansvar for opslag af stilling, samt udvælgelse af egnede kandidater.

Valg af præst sker på en ekstraordinær generalforsamling. Menigheden skal forinden have mulighed for at høre en eller flere kandidater.

Opsigelse af præst skal godkendes på en generalforsamling.

 

 

 

§7.

Ved vedtægtsændringer og menighedens opløsning kræves, at forslaget i uforandret skikkelse vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for forslaget.

Sådanne forslag skal være tilkendegivet for medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

§7.

Forslag til vedtægtsændringer skal i uforandret skikkelse behandles på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Forslag til opløsning af Valgmenigheden kræver, at forslaget i uforandret skikkelse vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

Forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for.

Forslag skal være tilkendegivet for medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

 §8.

Under forudsætning af at valgmenigheden skulle blive nødsaget til at indstille sin virksomhed, må der ved realisation af menighedens midler drages omsorg for kirkegårdens vedligeholdelse i det antal år, menigheden har forpligtet sig.

Eventuelle midler derudover skænkes til fynske grundtvigske fri- og valgmenigheder.

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter.

Disse vedtægter er fremlagt og godkendt på følgende generalforsamlinger:

 

§8.

Under forudsætning af at valgmenigheden skulle blive nødsaget til at indstille sin virksomhed, må der ved realisation af menighedens midler drages omsorg for kirkegårdens vedligeholdelse i det antal år, menigheden har forpligtet sig.

Eventuelle midler derudover skænkes til fynske grundtvigske fri- og valgmenigheder.

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter.

Disse vedtægter er fremlagt og godkendt på følgende generalforsamlinger:

 

 

 

 

 

 

 

Sdr. Nærå, 2020

 

 

 

 

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse