Generalforsamling

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19:00 i Storstuen.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Præstens beretning
6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
     Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 10. april.
7a. Medlemsbidrag. Forslag om udfasning af 10-årskontrakter, anvendelse af ensartet procentsats og         
       fradrag efter LL 8A.
7b. Forslag om investering af del af formue for at undgå betaling af minusrenter.
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode
     På valg er Anne Marie Christensen, Troels Borring og Lis Rosager Møldrup.
     Alle modtager genvalg.
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år      
11 Evt.

Kopi af regnskab vil ligge til afhentning i Våbenhuset i uge 16 mellem kl. 9-16.

 

 

 

 

 


Tilbage til oversigt